Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tavoitteena on, että ulkoiset sidosryhmät voivat varmistua siitä, että yhtiönne tilinpäätös on kaikilta olennaisilta osin laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti ja siitä, että yhtiönne hallintoa on hoidettu asianmukaisesti.

Tilintarkastajan lakisääteisiä lausuntoja annamme sekä yhtiöjärjestelyihin kuten sulautumiseen tai jakautumiseen liittyen, että apportti- ja jälkiapporttitilanteisiin.

Asunto-osakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus ryhmä 1
Tilintarkastusyhteisö tilintarkastustoimisto Auditar Oy kuuluu Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus ryhmään.

Keskeinen toimintatapamme – asiantuntemus

Haluamme varmistaa, että jokainen asiakasyhtiömme saa, joka vuosi käyttöönsä ryhmämme parhaan asiantuntemuksen ja siksi kokenein tarkastajamme HT Ilkka OT Tähtinen osallistuu tilintarkastustehtävämme suunnitteluun, raportointia edeltävän työn arviointiin sekä raportointiharkintaan.

HT Ilkka OT Tähtinen on tuottanut muun muassa taloyhtio.net sivuille olevan tilintarkastusta koskevan osion. Katso http://www.taloyhtio.net/talous/tilintarkastus/

Haluamme lisätä tilintarkastuksesta saatavaa hyötyä

Suosittelemme, että asiakasyhtiöissämme ryhdyttäisiin ajoittamaan suurten hankkeiden suunnittelu niin, että suunnitelmat voitaisiin tarkastaa jo ennen niiden esittämistä yhtiökokoukselle – ja erityisesti ennen niiden toimeenpanoa.

Näin menetellen saavutetaan se etu, ettei virhettä todeta vasta kun se on jo ehtinyt aiheuttaa vahinkoa.

Osakeyhtiöt

Tilintarkastajan tehtävänä on yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastus (Tilintarkastuslaki 3.1 §).

Kirjanpidon tarkastus

Tilintarkastuksessa tarkastus kohdistuu siihen, onko tarkastuskohteen kirjanpitoa pidetty kirjanpitolain säännösten mukaisesti ja tuottaako kirjanpito oikeaa tietoa tarkastuskohteen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista varten.

Tilinpäätöksen tarkastus

Tilinpäätöksen tarkastuksen päätavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös totuudenmukaisen kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja yhtiön taloudellisesta asemasta tilikauden päättyessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot (Kirjanpitolaki 3:1) sekä tarvittaessa rahoituslaskelma.

Kirjanpitolain (KPL 3:1) mukaan julkisen osakeyhtiön, mikro- ja pienyritystä suuremman osakeyhtiön ja yleisen edun kannalta merkittävän osakeyhtiön tulee liittää tilinpäätökseen toimintakertomus (KPL 3:1a)

Hallinnon tarkastus

Hallinnon tarkastuksessa pyritään selvittämään, onko yhtiön johto toiminut lain edellyttämällä huolellisuudella vai onko se syyllistynyt tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka saattavat antaa aihetta korvausvastuuseen tai onko johto rikkonut osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Yhdistykset

Yhdistyksen hallituksen on yhdistyslain (Yhdistyslaki 35 §) mukaan huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Lisäksi hallituksen on myös yhdistyslain (Yhdistyslaki 11 §) mukaan pidettävä luetteloa jäsenistään.

Yhdistyksen Tuloslaskelmakaavassa esiintyy kolme kertaa nimike Tuotto- ja Kulujäämä. Nämä jäämät ovat toisiinsa nähden kumulatiivisia eivätkä ryhmäkohtaisia eriä. Yhdistyksen varainhankinnan sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan ryhmäkohtaiset tuotto- ja kuluerät on hyvän kirjanpitotavan mukaista esittää tuloslaskelmassa omina summasaldoinaan.

Kulujen erittely eri toiminnoissa, varsinaisessa toiminnassa, varainhankinnassa sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnassa, on varsin suppea. Kussakin ryhmässä tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on lisäksi eriteltävä yhteisön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä.

Varsinainen toiminta

Varsinaisella toiminnalla tarkoitetaan yhdistyksen päätoiminnan eli aatteellisen toiminnan, tuottoja ja kuluja.

Varainhankinta

Varainhankintana ilmoitetaan muun muassa jäsenmaksutulot sekä keräys-, lahjoitus-, arpajaistulot. Yhteisön omat jäsenmaksut esimerkiksi keskusjärjestölleen ovat sen varsinaisen toiminnan kuluja.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Kolmantena ryhmänä yhdistyksen tuloslaskelmassa esitetään sijoitustoiminnan tuotot ja kulut. Sijoitustoiminta on sellaista varojen sijoittamista, joka ei palvele välittömästi yhdistyksen tarkoitusta mutta josta saadut tuotot tekevät varsinaisen toiminnan mahdolliseksi.

Yhdistystoiminnan erityispiirteet

Yhdistyksen saamien avustusten ja rahastojen käsittely ovat erityispiirteitä, joiden kirjaamisessa vaaditaan erityistä huolellisuutta.

Start typing and press Enter to search